วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

การใช้เทคนิค 5W1H ในการวิเคราะห์ปัญหา

การวิเคราะห์ปัญหา  โดยการใช้เทคนิค  5W1H  ในการคิดวิเคราะห์แบบแก้ปัญหา  จะใช้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน  มีรายละเอียด  ดังนี้          


ปัญหาคืออะไร  หรือ อะไรคือปัญหา                          
Who        ใคร            (ในเรื่องนั้นมีใครบ้าง)
What       ทำอะไร      (แต่ละคนทำอะไรบ้าง)
Where     ที่ไหน         (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นอยู่ที่ไหน)
When      เมื่อไหร่       (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเมื่อวัน เดือน ปี ใด)
Why        ทำไม          (เหตุใดจึงได้ทำสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ)
How        อย่างไร      (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำนั้นทำเป็นอย่างไรบ้าง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น